2016-07-29

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Grupy Metrohouse

 

1.    Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies:
 

•    we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenach: metrohouse.pl, hmgt.pl, credipass.pl, primse.com, wjednymiejscu.com (zwanych dalej także łącznie „Serwisami”);
•    przy korzystaniu z systemu rekrutacji (zwany dalej „Systemem”)

został stworzony i przyjęty przez spółki Grupy Metrohouse:
•    Metrohouse Franchise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 515139, numer NIP: 525-259-00-38 i REGON: 147309137, (zwaną dalej: „MHF”);
•    Credipass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290556, numer NIP: 534-237-16-76, (zwana dalej: „CP”)
 

w celu:

•    podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie spółki Grupy Metrohouse przypisują problematyce ochrony danych osobowych Użytkowników odwiedzających Serwisy oraz korzystających z Systemu poprzez zapewnienie im bezpieczeństwa zgodnie ze standardem wymaganym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 str. 1 (dalej: RODO);
•    podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwisy oraz korzystających z Systemu poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
•    udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.
 

2.    Ochrona informacji wrażliwych, dotyczących Użytkowników naszych Serwisów oraz wykorzystujących System jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby mogli Państwo czuć się bezpiecznie, przeglądając nasze strony internetowe. Polityka ma na celu zagwarantowanie Użytkownikom Serwisów ochrony wszelkich dotyczących ich danych osobowych i informacji przekazywanych Grupie Metrohouse przez Użytkowników za pomocą Serwisów, przed naruszeniem poufności tych danych i informacji oraz ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach obowiązujące w Serwisach, a także przy składaniu zapytań oraz udzielania informacji dotyczących pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - bez żadnej odpłatności z tego tytułu. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką przed skorzystaniem z Serwisu.
 

3.    Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. MHF nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 
4.    Jesteśmy też otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w zakresie działania Serwisów oraz Systemu na adres: kontrola@metrhouse.pl. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.
 

5.    Serwisy oraz System ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, stosownie do art. 5 ust.1 lit. C RODO. W szczególności zbierając za pomocą Serwisów dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do udzielenia informacji z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 

6.    MHF jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych za pośrednictwem serwisów: metrohouse.pl, hmgt.pl oraz Systemu.
 

7.    CP jest administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych za pośrednictwem serwisu credipass.pl i goldfinance.pl.
 

8.    Dane Użytkowników przetwarzanych za pośrednictwem serwisu wjednymiejscu.com są współadministrowane przez MHF i CP.
 

9.    Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, w tym utworzenia dla Użytkownika oferty najnowszych usług świadczonych przez autoryzowanych usługodawców lub przesyłania Użytkownikowi na jego żądanie informacji handlowych, a także broszur. Są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby (tzw. wyrażenie woli na rozpoczęcie współpracy). Serwisy umożliwiają Państwu w określonych przypadkach wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (art. 6  ust. 1 pkt a) RODO). Dane zbierane za pomocą Systemu przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
 

10.    Uzyskanie odpowiedzi na zapytanie wymaga podania w odpowiednim formularzu: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu. Podczas wysyłki formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki. Pola to są obowiązkowe. Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania).
 

11.    Dane osobowe, jeżeli zostały zebrane, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty wypełnienia formularza. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 

12.    W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty działające w ramach Sieci Franczyzowej Metrohouse, których pełna lista dostępna jest pod adresem: www.metrohouse.pl/partnerzy.
 

13.    Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba osób upoważnionych. Z zasady Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej Państwa zgody na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.
 

14.    Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

15.    Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

16.    Podanie przez Państwo danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Państwu informacji lub podjęcia działań w celu nawiązania współpracy).
 

17.    Przypominamy również, że MHF jako administrator danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO.
 
18.    Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. MHF i CP przetwarzają tylko takie dane informatyczne, które są generowane automatycznie przez połączenie internetowe Użytkownika, wyszukiwarkę, adres internetowy (np. adres IP, czas korzystania z danych stron, nazwy wybieranych stron, stosowane wyszukiwarki), a także plik bądź pliki „cookie”, służące do uwierzytelniania lub identyfikacji wyszukującego, w celu monitorowania ruchu w Serwisie oraz do badań diagnostycznych i marketingowych. MHF wykorzystuje powyższe dane wyłącznie do celów statystycznych, nie służą one do osobistej identyfikacji Użytkownika. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że  informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez MHF z danymi osobowymi Użytkowników Serwisów.
 

19.    Akceptując zasady dotyczące plików „cookies” (zasady określone w Polityce) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i informacji dostosowanych do jego osobistych preferencji, dostarczanych przez internetowe platformy marketingowe usługodawców zewnętrznych (takich jak Google), opartych na danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację oraz systemu Google Remarketing wykorzystywanego przez MHF. Użytkownikowi Google przysługuje uprawnienie do wyłączenia reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb za pośrednictwem strony http://www.google.com/settings/ads.
 

20.    Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Nie są one ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
 

21.    Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 

22.    MHF wykorzystuje cookies w celu potwierdzenia, że Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m. in.: uproszczone logowania się w Serwisie, utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem  serwisu logowania.
 

23.    Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów Metrohouse, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu; zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w ofercie obejrzanych nieruchomości, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie"), dopasowanie zawartości produktów do preferencji Użytkowników, przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w ofercie, wyświetlenie ostatnio przeglądanych ofert, zapisywania poprzednio wyszukiwanych haseł i parametrów, analizę heat map użytkowników (zbierające informacje o miejscu kliknięć i ruchu kursora).
 

24.    Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się w urządzeniu końcowym. W ustawieniach przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że wyłączając pliki cookies część zawartości stron może stać się niedostępna.Pod podanymi poniżej linkami znajdują się informację dotyczące kontroli plików cookies w danej przeglądarce:
 

•    Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 

•    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

•    Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en- US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

 

•    Safari: https://support.apple.com/?path=Safari/5.0/en/9277.html
 

25.    MHF korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych ofert, ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW (potrzebne do analizy korzystania z Serwisów Metrohouse), kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną ofertę, wykorzystanie narzędzia do komunikacji czy integracja z portalem społecznościom. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
 

•    Facebook

Serwisy wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook.

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki są aktywowane z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na znajdujący się na stronie przycisk z napisem „facebook”.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę w Serwisie z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności Facebook.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.

•    Google+

Serwisy wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek „Google+”.

Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis zawierający wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony.
 

•    Twitter

Serwisy wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Twitter, zarządzanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Twitter.
Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter, Twitter może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Twitter. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Twitter przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Twitter dotyczącymi ochrony danych.
 

26.    Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez MHF lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 

27.    MHF zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej funkcjonalności.
 

28.    Zastrzegamy, że Serwisy nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.
 

29.    Podczas rejestracji, w celu skorzystania ze spersonalizowanych funkcjonalności Serwisu, zebrane zostaną dane osobowe Użytkownika Serwisu. Podczas zakładania konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych Użytkownika: imię, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, a także akceptację Polityki. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Użytkownika są: imię, adres e-mail, akceptacja Polityki.
 

30.    Po rejestracji Użytkownik może uzyskać dostęp do treści i Serwisów oferowanych jedynie zarejestrowanym Użytkownikom. Zarejestrowani Użytkownicy mogą także, w dowolnym momencie, dokonać zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Ponadto, w każdej chwili, możemy przekazać Użytkownikowi wszelkie szczegóły dotyczące informacji osobowych otrzymanych od Użytkownika. Na żądanie Użytkownika dokonamy uaktualnienia lub usuniemy przechowywane przez nas informacje na jego temat, chyba że obowiązujące przepisy będą nam zezwalały na dalsze przetwarzanie danych osobowych i w zakresie określonym przez te przepisy.

 

31.    Jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebooku zarejestrowane na ten sam adres email, pod którym Użytkownik jest zarejestrowany w Serwisie, to Użytkownik będąc zalogowanym na Facebooku automatycznie zostanie zalogowany w Serwisie. Nasza aplikacja, po udzieleniu jej przez Użytkownika odpowiednich uprawnień, uzyska od Facebooka adres e-mail Użytkownika i zaloguje Użytkownika na konto powiązane z tym adresem. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć dostęp przyznany naszej aplikacji logowania, edytując odpowiednie ustawienia prywatności w serwisie Facebook. Podczas logowania za pośrednictwem serwisu Facebook do naszego Serwisu, jeśli są dostępne, zostaną pobrane następujące informacje:

•    nazwa użytkownika, czyli identyfikator przesłany przez portal społecznościowy służący do jednoznacznej identyfikacji użytkownika
•    imię
•    nazwisko
•    email
•    adres profilu użytkownika, czyli strona profilu użytkownika w portalu społecznościowym
•    avatar.
 

32.    Podczas logowania za pośrednictwem serwisu Facebook podane przez Użytkownika hasło wykorzystane jest po stronie portalu autoryzującego i nie jest przesyłane do naszego Serwisu. Do Serwisu Metrohouse przesyłana jest informacja o prawidłowej autoryzacji w serwisie społecznościowym. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wyrażaniem przez Użytkownika zgody na przechowywanie przez Serwis danych osobowych przesłanych przez sieć społecznościową Facebook, poprzez którą nastąpiła autoryzacja użytkownika. Serwis zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy.
 

33.    Użytkownicy mają możliwość subskrybowania newslettera Metrohouse, poprzez podanie adresu e-mail oraz swojego imienia. Newsletter oraz inne materiały reklamowe są rozsyłane do tych Użytkowników, którzy wyrazili chęć ich otrzymywania, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę poprzez kliknięcie w link zamieszczony pod adresem metrohouse.pl/moje-dane
 
34.    Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 

35.    Przy korzystaniu z sieci publicznej bez podjęcia odpowiednich zabezpieczeń, istnieje ryzyko wykradzenia danych osobowych. Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w sieci Internet – w tym usług oferowanych przez MHF w ramach elektronicznych kanałów dostępu – to: podszywanie się w celu wyłudzenia  informacji,  działanie złośliwego oprogramowania oraz niechciana poczta - spam. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów. MHF nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjemności i straty powstałe z powodu wykradzenia danych osobowych, które zostały podane w momencie połączenia się z Serwisem za pomocą niezabezpieczonej sieci publicznej.
 

36.    Każdy użytkownik Serwisów powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.
 

37.    Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet – np. loginy, hasła, itp. – powinny być zabezpieczone. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt.

 

38.    Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą np. telefonicznie.
 

39.    Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 

40.    Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

 

41.    Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez MHF polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności".

 

42.    Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez MHF polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisów, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: kontrola@metrohouse.pl.

 

43.    Zawartość stron internetowych Serwisów jest własnością MHF. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.

 

44.    MHF nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (linki) znajdują się w Serwisie. Przechodząc na zewnętrzną witrynę Użytkownik podlega odrębnej polityce prywatności. MHF nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji oraz danych osobowych podanych przez Użytkowników oraz danych technicznych zebranych lub zgromadzonych przez administratorów innych stron internetowych.

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.

+48 22 626 pokaż!

Wypełnij poniższy formularz:

Czy ten wpis okazał się przydatny? Udostępnij znajomym


Wyślij wiadomość mailem

Czy ten wpis okazał się przydatny?
Wyślij znajomym!


Wyślij wiadomość mailem

Nasi klienci powiedzieli

,,Pragnę ze swojej strony podziękować za znalezienie klienta na wynajem mojego mieszkania. Pan Mirosław Koński będzie przeze mnie szczególnie dobrze zapamiętany, bo rzadko spotyka się w dzisiejszych czasach osobę, która nie dość, że zawsze jest dobrze do swojej roli przygotowana, to cechuje się wysoką kulturą osobistą, rzetelnością i dbałością o interesy swojego klienta."

— Sandra S., Marki