Odwrócony kredyt hipoteczny - co musisz o nim wiedzieć?

domek10 listopada Prezydent RP podpisał uchwałę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów o odwróconym kredycie hipotecznym. Co warto o nim wiedzieć?
 

Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny?
 

To szczególny rodzaj umowy kredytu. Bank udziela kredytobiorcy określonego w umowie kredytu, a jego spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy. W zamian za to kredytobiorca ustanawia zabezpieczenie spłaty tej sumy z odsetkami na hipotece danej nieruchomości oraz roszczenie o przeniesienie na bank prawa do nieruchomości przysługującego kredytobiorcy.
 

Kto może otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny?
 

Osoba fizyczna (właściciel lub współwłaściciel) posiadająca prawo własności nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do użytkowania wieczystego.

Kto może udzielać takich kredytów?

Banki, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną, a więc podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak będzie ustalana wysokość udostępnionego kredytu hipotecznego?

W oparciu o wartość nieruchomości. Wartość będzie określana poprzez wycenę przeprowadzaną przez rzeczoznawcę majątkowego.
 

Jak będą wypłacane środki z odwróconego kredytu?
 

Środki z kredytu bank będzie udostępniał bezterminowo, co nie oznacza, że dożywotnio. Ich wypłata będzie dokonywana w okresie ustalonym w umowie. Wypłata środków z kredytu będzie następować jednorazowo lub w ratach.
 

Jakie są obowiązki informacyjne banku?
 

Przynajmniej 14 dni przed zawarciem umowy bank ma obowiązek przekazania formularza informacyjnego. Będzie on zawierał m.in. kwotę kredytu, sposób jej ustalenia, określenie oprocentowania i warunki jego zmiany, określenie opłat okołokredytowych (prowizje, opłaty za wycenę, itp.) oraz zasady rozliczania kredytu.
 

Czy będzie możliwość wcześniejszej spłaty?
 

Tak. Kredytobiorca może spłacić odwrócony kredyt w całości lub części. Spłacie będzie podlegać część kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami należnymi do dnia spłaty. Przy wcześniejszej wpłacie bank nie będzie pobierał prowizji.
 

Jak wygląda wypowiedzenie umowy o odwrócony kredyt hipoteczny?
 

Zarówno bank, jak i kredytobiorca mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-sto dniowego terminu. Bank może wypowiedzieć umowę, jeżeli zaistnieją pewne przesłanki zawarte w ustawie. Takim powodem może być np. przeniesienie własności nieruchomości bez zgody banku lub z winy kredytobiorcy uległa zmniejszeniu wartość nieruchomości. Całkowita kwota do zapłaty będzie wymagalna z upływem okresu wypowiedzenia lub z upływem roku od śmierci kredytobiorcy.
 

Czy spadkobiercy mają prawo do nieruchomości po śmierci kredytobiorcy?
 

Spadkobierca ma dwa rozwiązania. W ciągu 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy spłaca zobowiązania kredytobiorcy i roszczenie banku o przeniesienie prawa nieruchomości będącego zabezpieczeniem kredytu wygasa. Jeżeli tego nie zrobi, nastąpi przeniesienie na rzecz banku własności nieruchomości. W tej sytuacji bank będzie zobowiązany do wypłaty mu różnicy pomiędzy wartością nieruchomości a należnością banku z tytułu udzielonego kredytu. Musi to nastąpić w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia operatu szacunkowego.
 

W jaki sposób spadkobierca dowie się o spadku?
 

Bank poinformuje na piśmie osoby wskazane przy umowie przez kredytobiorcę oraz umieszcza na stronie www informacje o śmierci kredytobiorcy i możliwości dokonania rozliczenia kredytu. W razie niedokonania spłaty zawierana jest umowa o przeniesienie własności nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
 

Jaka jest odpowiedzialność finansowa kredytobiorcy i spadkobierców?
 

Jest ograniczona tylko do wysokości wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.  


Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub odwiedź najbliższe biuro Metrohouse.

+48 22 626 pokaż!

Wypełnij poniższy formularz:

Czy ten wpis okazał się przydatny? Udostępnij znajomym


Wyślij wiadomość mailem

Czy ten wpis okazał się przydatny?
Wyślij znajomym!


Wyślij wiadomość mailem

Nasi klienci powiedzieli

,,Chciałabym serdecznie podziękować za współpracę oraz sprawne przeprowadzenie transakcji. Szczególnie dziękuję Pani Monice Łopatce za profesjonalne wsparcie i cierpliwość do wszelkich moich wątpliwości. Dzięki Pani to była przyjemność. Życzę wielu sukcesów i zadowolonych klientów! "

— Anna K., Warszawa